Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
osiaka
Reposted fromshakeme shakeme
osiaka
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
osiaka
Co robili? Ona coś mówiła, a on słuchał; potem on mówił i ona słuchała. Nigdy nie znała kogoś, a już na pewno nie chłopaka, kto byłby tak otwarty, kto by tak wszystko chłonął.
— Jeffrey Eugenides
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
osiaka
osiaka
0739 9ca2 390
Reposted from4777727772 4777727772
osiaka
Reposted fromagridoce agridoce viasarazation sarazation
1273 3a31 390
Reposted fromcvlamity cvlamity viasarazation sarazation
osiaka
8732 9bc6 390
Reposted from4777727772 4777727772
osiaka
osiaka
3563 6850 390
Reposted fromsarazation sarazation viaadriannak adriannak
osiaka
2780 12ac 390
Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
osiaka
2774 81fe 390
Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
osiaka
Reposted fromshakeme shakeme
osiaka
7143 c6a4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
Reposted frommrrru mrrru viadiscodance discodance
osiaka
osiaka
0052 8626 390
Reposted fromsarazation sarazation viasarazation sarazation
osiaka
1542 25a6 390
Reposted fromsarazation sarazation viasarazation sarazation
osiaka
1990 b817 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadiscodance discodance
osiaka
6118 cd26 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl