Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
osiaka
8932 5ce2 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
osiaka
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapeasorela peasorela
osiaka
5894 3ebe 390
Reposted fromsoftboi softboi viapimpmyheart pimpmyheart
1229 2907 390

marysiaghirardi:

Przymorze, 12 2014

Reposted fromacarro acarro viael-kaktus el-kaktus
osiaka
1838 93fc 390
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia
osiaka
0255 eb40 390
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viairmelin irmelin
osiaka
osiaka
7441 a225 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
7633 2268 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3866 e3db 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viathebelljar thebelljar
osiaka
3460 2781 390
Reposted fromfelicka felicka viasarazation sarazation
osiaka
3084 3d95 390
Reposted fromsavatage savatage viasarazation sarazation
osiaka
osiaka
4860 245a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
osiaka
osiaka
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
0183 7ad9 390
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
Reposted fromheima heima viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl