Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
osiaka
osiaka
Reposted fromshakeme shakeme viael-kaktus el-kaktus
7791 9e1f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viafajnychnielubie fajnychnielubie
osiaka
7965 3d53 390
Reposted from4777727772 4777727772 viael-kaktus el-kaktus
osiaka
6165 5de3 390
Reposted fromverronique verronique viael-kaktus el-kaktus
osiaka
osiaka
Obejmujesz mnie i jestem w domu.
— Christina Perri
Reposted fromtimetolove timetolove via4777727772 4777727772
osiaka
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
osiaka
5319 a987 390
Reposted fromkarahippie karahippie viael-kaktus el-kaktus
osiaka

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
0190 df8c 390
osiaka
9866 9906 390
Reposted from4777727772 4777727772
osiaka
9770 9a0d 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
osiaka
1005 18af 390
Reposted from4777727772 4777727772
osiaka
4963 deaf 390
Reposted from4777727772 4777727772
osiaka
7316 8f51 390
Reposted fromsarazation sarazation viael-kaktus el-kaktus
osiaka
I exist in two places.
Here, and where you are.
— Margaret Atwood
Reposted fromumorusana umorusana via4777727772 4777727772
4611 857b 390
Reposted fromvanille vanille viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
osiaka
A co, jeśli to ja dźwigam sens, którego łakniesz?
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl